ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

 

pnholding.cz a.s., IČ: 278 43 211, se sídlem: Hlavní třída 1023/55, 708 00 Ostrava, spisová značka: oddíl B, vložka číslo 4004, vedená Krajským soudem v Ostravě, Zastoupena: Pavel Neumann, statutární orgán

Kontaktní údaje: +420 777 148 908 /neumann@pnholding.cz / www.pnholding.cz

Bankovní spojení: 1664577309/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Rezervaci přijímáme pouze na tento bankovní účet: 5804626319/0800 vedený u České spořitelny a.s.

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

 

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje Zájemce

 

(v souvislosti se Smlouvou o zprostředkování / Smlouvou o rezervaci, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem, dále jen „Smlouva“) o tom, že: 

 • Smlouva spadá pod režim OZ; 
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: (i) prodeje nemovitých věcí, pronájmu nemovitých věcí, podnájmu nemovitých věcí, převodu družstevního podílu;  (ii) nákupu nemovitých věcí, pronájmu nemovitých věcí, podnájmu nemovitých věcí, převodu družstevního podílu; 
 • V rámci poskytovaných služeb Zprostředkovatel inzeruje a nabízí nemovité věci a družstevní podíly k prodeji či pronájmu a hledá zájemce ke koupi či nájmu nemovité věci a družstevního podílu;
 • Předmět zprostředkování (nemovité věci a družstevní podíl) bude nabízen k prodeji a nákupu či pronájmu za cenu uvedenou ve Smlouvě;
 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou, písemně lze Smlouvu prodloužit o další dohodnuté období;
 • V případě prodeje a nákupu nemovitostí činí cena služby (tj. provize) konkrétní ve Smlouvě sjednané procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkované smlouvě), obvykle 5 %. V případě zprostředkování nájmu/podnájmu činí Provize ve Smlouvě sjednaný násobek výše nájemného bez služeb, obvykle činí provize dvojnásobek nájmu;
 • Nárok na Provizi vzniká okamžikem sjednání příležitosti k uzavření zprostředkovávané smlouvy, Provize je splatná do 14 dnů ode dne výzvy zprostředkovatele k uzavření zprostředkované smlouvy smluvními stranami zprostředkovávané smlouvy, bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Zprostředkovatele;
 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi, těmito náklady se rozumí zejména náklady na inzerci a prezentaci předmětu zprostředkování, právní servis v podobě zajištění smluvní dokumentace zprostředkované smlouvy u smluvního advokáta, včetně zajištění advokátní úschovy. V provizi není zahrnut poplatek za řízení před katastrálním úřadem, poplatky stanovené bytovými družstvy v souvislosti s převodem družstevního podílu a náklady spojené s vyřízením a poskytnutím úvěru od banky financující nákup předmětu zprostředkování a daň z nabytí nemovitých věci či daň z nemovitosti, v provizi dále nejsou zahrnuty náklady na provedení úschovy ceny jiným způsobem než u smluveného advokáta;
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).   

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (dle ust. § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o zprostředkování musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o zprostředkování před uplynutím příslušné lhůty.

 

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy a přitom zprostředkovatel (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) poskytl služby dle Smlouvy. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů jsou uveřejněny na webových stránkách www.pnholding.cz.

 

Za pnholding.cz a.s., Pavel Neumann

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

pnholding.cz a.s.

IČ: 278 43 211,

se sídlem: Hlavní třída 1023, 70800, Ostrava,

Spisová značka: oddíl B, vložka číslo 4004, vedená Krajským soudem v Ostravě,

Zastoupena: Pavel Neumann, statutární orgán

   

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o ………… ze dne ……. vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ........

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

 

Váš podpis:  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti