Zástavní právo :
Zástavní právo jako zajištění úvěru vzniká na základě písemné zástavní smlouvy mezi bankou a dlužníkem.
Smlouva musí obsahovat určení zástavy (např. movité nebo nemovité věci) a zajišťované pohledávky (úvěru). Pro vznik zástavního práva je dále nutné:

  • u movitých věcí odevzdání zastavené věci věřiteli a uložení do sejfu banky
  • u nemovitých věcí je zástavní právo zapsáno přímo do katastru nemovitostí
  • u listinných cenných papírů jejich předání bance , a u zaknihovaných cenných papírů registrace zástavního práva v SCP

Věřitel:
Věřitel je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.
Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.

Ručitel:
Znamená, že ručitel (fyzická nebo právnická osoba) písemně prohlásí, že splatí poskytnutý úvěr v případě, neučiní-li tak dlužník.
Jedná se o zajišťovací vztah mezi věřitelem (bankou) a ručitelem (třetí osobou).

Zástavce:
Subjekt, který přenechává věc zástavnímu věřiteli do zástavy (Zástavní právo). V některých případech se používá jako synonymum pojmu zástavní dlužník, jindy se odlišuje od zástavního dlužníka v situacích, kdy je zástavcem jiná osoba než dlužník (jde o nepřesné odlišení, neboť tento dlužník je dlužníkem obligačním, či osobním),
nebo od vlastníka zástavy v situacích, kdy věc přenechává do zástavy nevlastník.

Zástavní věřitel:
Zástavní věřitel je jeden ze subjektů zástavního práva, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem. Zástavním věřitelem se stane věřitel obligační (věřitel ze závazkového vztahu) v okamžiku vzniku zástavního práva.
Zajištěním pohledávky zástavním právem je postavení zástavního věřitele výhodnější ve srovnání s věřitelem, jehož pohledávka není zajištěna.

Rozhodčí doložka:
Týká se všech sporů, které v budoucnu mohou vzniknout z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů, založených smlouvou hlavní.

Kvitance:
Kvitance je písemné potvrzení věřitele dlužníku, že splnil svůj závazek (zpravidla peněžitý dluh). Kvitance je soukromou listinou. Podle českého práva (§ 569 občanského zákoníku a § 333 obchodního zákoníku) je věřitel povinen vydat kvitanci na požádání dlužníka. Dlužník má právo odepřít plnění, nevydá-li mu věřitel potvrzení, přitom se nedostává do prodlení. Kvitance je důležitou důkazní listinou.

RPSN:
(Roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 Kč, u úvěrů splatných nejdéle do tří měsíců apod.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější). Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé v ostatních zemích EU, vyplývá ze směrnice 98/7/ES.

Cese:
Postoupení pohledávek spočívá v prohlášení příjemce úvěru, že postupuje věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě jako zajištění přijatého úvěru. Věřitel - banka požaduje, aby úhrada postoupených pohledávek probíhala na účet, který má klient u ní otevřen a ona tak mohla sledovat jejich plnění. Pohledávky tedy neslouží přímo ke splácení bankovního úvěru. K tomu by došlo, až v případě, když by příjemce úvěru řádně nesplácel úvěr.

Směnka:
je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Konkrétní forma naopak stanovena není: při splnění faktických náležitostí platí i směnka na pivním tácku. Může sloužit jako: prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.


Nenašli jste zde co jste hledali? Napište nám.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti